• header-01.jpg
 • header-02.jpg
 • header-03.jpg
 • header-04.jpg
 • header-05.jpg
 • header-06.jpg
 • header-07.jpg
 • header-08.jpg
 • header-09.jpg
 • header-10.jpg
 • header-11.jpg
 • header-12.jpg
 
   
   

พยากรณ์อากาศ  

   

ข่าวจากกระทรวงไอซีที

ก.ไอซีที จับมือ จ.นครราชสีมา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

รายละเอียด
ย่อ / ขยาย

ชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาว่าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือเป็นการ บูรณาการโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ และความตั้งใจของภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการต่างๆผ่านสื่อICTได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมบรรลุเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านดิจิทัลระหว่างสังคมเมืองและชนบท  โดยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเรื่องการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียม การใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเอง และชุมชน

“กระทรวงฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ผลักดันการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างโอกาส และประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างคุ้มค่า ซึ่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ที่จะร่วมมือร่วมใจกันดูแล บริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์ของชุมชนอย่างแท้จริง” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

ด้าน นายสมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันสามารถดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1,880 แห่ง ครบทั้ง 77 จังหวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จัดตั้งได้ 20 ศูนย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จัดตั้งได้ 40 ศูนย์ และในปีงบประมาณ 2552 จัดตั้งได้อีก 217 ศูนย์  กระจายตัวออกไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แม้กระทั่งในพื้นที่ห่างไกลที่โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมยังเข้าไปไม่ถึง

“นอกจากการจัดตั้งศูนย์ฯ  โดยติดตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว กระทรวงฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยได้คัดเลือกบุคลากรในชุมชน แห่งละ 2 คน เพื่อเข้ารับการอบรมแบบเข้มข้น เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับสูง และหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารศูนย์ ในการที่จะช่วยบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้มีความยั่งยืน ตลอดจนได้จัดกิจกรรมการอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความสามารถด้าน ICT สำหรับการต่อยอดอาชีพ การสร้างรายได้ และพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย” นายสมบูรณ์ กล่าว

สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา แห่งนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากข้อเสนอของชุมชนทั่วประเทศ มากกว่า 2,000 ชุมชน จึงถือได้ว่ามีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในทุกด้าน ทั้ง สถานที่จัดตั้ง ศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการงบประมาณ  ข้อมูล องค์ความรู้ รวมทั้งวิสัยทัศน์การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้นำ โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อาคารพลังสุริยะ เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและส่วนราชการอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกระทรวงฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวน 20 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 ชุด พร้อมระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน

นอกจากการเปิด ศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา แล้ว กระทรวงฯ ยังได้ร่วมสนับสนุน จังหวัดนครราชสีมาในการดำเนินโครงการประชุมเชิงวิชาการ ICT เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนครราชสีมา (Smart Korat Wifi Province) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล ที่ได้ขยายไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศภายใต้แนวคิด Smart Province หรือ จังหวัดอัฉริยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบ    มีส่วนร่วม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งระบบการบริหารจัดการทที่มุ่งเน้นคุณภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการจังหวัดต่างๆ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช