• header-01.jpg
 • header-02.jpg
 • header-03.jpg
 • header-04.jpg
 • header-05.jpg
 • header-06.jpg
 • header-07.jpg
 • header-08.jpg
 • header-09.jpg
 • header-10.jpg
 • header-11.jpg
 • header-12.jpg
 
   
   

พยากรณ์อากาศ  

   

เนื้อหา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน กิจกรรมที่ 2

รายละเอียด
ย่อ / ขยาย


ทีมงานจำนวน 4 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เช่น มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง, สามารถเขียนบรรยายข้อมูลหรือบทสัมภาษณ์ได้ดี, มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือสามารถจัดหาข้อมูลได้, มีความสามารถในการถ่ายวีดีโอ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดเก็บ รวบรวม จัดทำเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ : จำนวน 30 ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ฯ ที่จะเข้าร่วมประกวดการสร้างเนื้อหา

• จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใน 1 ทีม จะต้องประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 4 คน โดยต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ หรือผู้บริหารศูนย์ฯ (บุคลากรที่เหลืออีกจำนวน 3 คน มาจากหน่วยงานอื่นในชุมชนได้)
• ความน่าสนใจ/โดดเด่นของเนื้อหา
• ความพร้อมของทีมงานผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งในแง่ทักษะความรู้ เวลาของบุคลากร การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตเนื้อหา
• ประโยชน์ที่ศูนย์ฯ และชุมชนจะได้รับจากการจัดสร้างเนื้อหา

 


การสนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ ไม่เกิน 15,000 บาท โดยทำการโอนเงินเงินผ่านบัญชีของศูนย์ฯ จำนวน 2 งวด โดย งวดที่ 1 หลังจากการฝึกอบรม และงวดที่ 2 หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ฯ ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

 

icon download คู่มือการกรอกใบสมัครการจัดทำเนื้อหา (กิจกรรมที่ 2) 

icon download แบบฟอร์มสมัครการสร้างเนื้อหา (กิจกรรมที่ 2) 

icon download แผ่นพับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 2 หน้าที่ 1

icon download แผ่นพับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 2 หน้าที่ 2 

 


เปิดรับสมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. และสิ้นสุดภายในวันที่ 15 มี.ค. 2555


ขยายเวลาการรับสมัคร 26 มี.ค. 2555icon update


ติดตามการประกาศผลศูนย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่ thaitelecentre.org ในวันที่ 9 เม.ย. 2555


ศูนย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ โดยได้รับการฝึกอบรมการจัดเก็บ รวบรวม การจัดทำเนื้อหาและองค์ความรู้ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ แก่บุคลากรของศูนย์ฯ จำนวน 4 คน มีระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน 1 คืน ใน 4 ภูมิภาค (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา) หลังจากการฝึกอบรม ศูนย์ฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องกลับไปจัดทำเนื้อหาและองค์ความรู้ที่นำเสนอมาและทำการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อทำการพิจารณาตัดสินรางวัลการประกวดเนื้อหาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icon new 1
1.คุณจิตรานุช เรืองกิจ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 081-9587635

2.คุณภารดี นำเจริญลาภ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 087-9935068
3.ทางโทรศัพท์ : 02-9414161
4.ทางแฟกซ์ : 02-941-2808
5.ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินรางวัลการประกวดเนื้อหา
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
2. ความหลากหลายของการนำเสนอ
3. ความเหมาะสมของเนื้อหากับวิธีการนำเสนอ
4. คุณภาพของสื่อที่ใช้
5. การประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
6. ความยาวในการนำเสนอสื่อที่เหมาะสม


รางวัลการประกวดเนื้อหา
- รางวัลที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในต่างประเทศ (ทวีปเอเชีย)
- รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด จำนวน 50,000 บาท
- รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด จำนวน 20,000 บาท
ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเหตุ : 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
                    2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่ได้รับรางวัลในภายหลังได้
                    (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน ไม่สามารถส่งตัวแทนไปได้)

 

ปฏิทินกิจกรรม 

icon calendar 1 

กิจกรรม

ช่วงเวลา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำและประกวดการสร้างเนื้อหา

15 ก.พ. - 10 มี.ค.55

ศูนย์ฯ ที่มีความสนใจร่วมกิจกรรมจัดส่ง  ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมจัดกิจกรรมของโครงการฯ

15 ก.พ. - 15 มี.ค.55

คัดเลือกศูนย์ฯ จำนวน 30 ศูนย์ฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

16 มี.ค.- 8 เม.ย. 55

ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์ฯ ที่ได้เข้าร่วมจัดทำและประกวดการสร้างเนื้อหา

9 เม.ย.55

จัดฝึกอบรมการจัดทำและการสร้างเนื้อหาแก่บุคลากรของศูนย์ฯ ที่รับการคัดเลือกจำนวนศูนย์ฯ ละ 4 คน

จำนวน 2 วัน 1 คืน ใน 4 ภูมิภาค (กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา)

17 เม.ย.-15 พ.ค.55

ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดทำและสร้างเนื้อหา(ให้เวลาภายหลังจากอบรมเสร็จ 1 เดือน)

18 เม.ย. - 15 มิ.ย.55

จัดประกวดการสร้างเนื้อหา

16 มิ.ย. - 27 มิ.ย.55

ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ

2 ก.ค.55

พาผู้ชนะการประกวดฯ ไปทัวร์ทวีปเอเชีย

7-11 ก.ค.55


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช